top of page

Privacy Policy 

Inleiding

Ik vind het belangrijk dat de privacy van alle cliënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe ik om ga met jouw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens.

Als je vragen hebt over het privacyreglement kun je een e-mail sturen naar nelke@powerofthemind.nl of telefonisch contact opnemen met de praktijk, 06-41646140.

Artikel 1: Definities

In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:

 • Gegevens: de gegevens die betrekking hebben op een persoon

 • Praktijk: Power of the Mind, verwerkingsverantwoordelijke

 • Cliënt: een klant van de praktijk

 • Verwerking: een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Artikel 2: Toepasselijkheid

Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de praktijk die betrekking hebben op cliëntenzorg.

Artikel 3: Doelen

De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:

 • het verlenen van persoonlijke zorg, gericht op veranderingen in het onderbewuste;

 • ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden;

 • wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 4: De gegevensverwerking

 1. Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de behandeling vastgelegd in MijnDiad, online beveiligde omgeving. De natuurlijk geneeskundig therapeut heeft wettelijk een dossierplicht. De behandelingsovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens. Alleen de behandelend natuurgeneeskundig therapeut en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij jouw zorgvraag hebben toegang tot de gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen.

 2. Als zorgaanbieder is de praktijk wettelijk verplicht te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De gegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. Ik zal daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.

 3. Als ik jouw gegevens gebruik voor wetenschappelijk onderzoek zal hiervoor voorafgaand toestemming worden gevraagd, tenzij dat niet mogelijk blijkt en de wet toestaat dat de gegevens zonder toestemming van de patiënt worden gebruikt. Ik zal in beide gevallen niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.

 4. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties of als je ons hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven.

Artikel 5: Beschrijving van de gegevens

De navolgende gegevens kunnen worden verwerkt:

NAW-gegevens, geboortedatum, gegevens van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger, hulpvraag + eventuele achtergrondinformatie

Artikel 6:  Cookies
Op de website powerofthemind.nl worden alleen functionele, ofwel sessions cookies gebruikt, deze zijn nodig om de website goed te laten werken. Deze cookies verzamelen data om keuzes van gebruikers te onthouden om zo de ervaring te verbeteren en personaliseren. Bij je eerste bezoek kies je in de cookiesmelding onderaan de pagina of je akkoord gaat, of dat je de instellingen wilt veranderen. 

bottom of page